REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU PANGO

(w skrócie: Regulamin Pango)

* Wersja 28.03.2019

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania z systemu umożliwiającego dokonywanie opłat za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania wydzielonych w miastach lub na parkingach zamkniętych, udostępnionego przez spółkę Pango Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. "Solidarności" 117/207, 00-140 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416715, NIP: 7123271036, REGON: 061400083 (zwaną dalej „Pango Polska”).

2. Lista miast i parkingów, w których można korzystać z Systemu Pango stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Lista ta wskazuje także podmioty zarządzające Strefami Płatnego Parkowania oraz akty będące podstawą do pobierania opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania.

3. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

1. System Pango – system teleinformatyczny umożliwiający wnoszenie opłat za parkowanie Pojazdu w Strefach Płatnego Parkowania, na Parkingu Park & Ride lub na Parkingu zamkniętym, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

2. Użytkownik – osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Systemu Pango;

3. Konto Pango – profil Użytkownika w Systemie Pango zawierający dane tego Użytkownika wskazane w § 2 poniżej;

4. Pojazd – pojazd samochodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1990. ze zm.), którego parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania lub na Parkingu zamkniętym wiąże się z koniecznością uiszczania opłaty za parkowanie;

5. Aktywacja Systemu Pango – rejestracja Użytkownika w celu rozpoczęcia korzystania z Systemu Pango;

6. Aplikacja Mobilna Pango – aplikacja przeznaczona do używania w telefonach typu smartfon (z systemem operacyjnym typu iOS 4, Android) umożliwiająca korzystanie z Systemu Pango.

7. Strefa Płatnego Parkowania (SPP) – strefa, o której mowa w art. 13b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zmianami) ustalona w trybie przewidzianym przepisem art. 13b ust. 3 wyżej wskazanej ustawy o drogach publicznych.)

8. Parking zamknięty – parking, do którego dostęp jest ograniczony zaporą i z którego mogą korzystać wyłącznie uprawnieni Użytkownicy;

9. Parking Park & Ride – parking, na którym Użytkownik pozostawia Pojazd, a potwierdzenie dokonania opłaty za pozostawienie Pojazdu na Parkingu Park & Ride uprawnia Użytkownika do bezpłatnego korzystania z transportu zbiorowego na zasadach określonych przez podmiot zarządzający Parkingiem Park & Ride;

10. IVR – system interaktywnej komunikacji głosowej, za pomocą której Użytkownik może dokonać Aktywacji Systemu Pango oraz inicjować i kończyć czas parkowania;

11. ASR – system rozpoznawania głosu, jest to system będący częścią IVR-u pozwalający na szybsze dokonywanie rejestracji oraz inicjację czasu parkowania;

12. Biuro obsługi klienta (BOK) – centrala, w której konsultanci udzielają wskazówek na temat rejestracji i używania Systemu Pango, jak również pomagają Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z systemu;

13. Karta płatnicza – karta kredytowa lub debetowa uprawniająca do dokonywania płatności internetowych;

14. Identyfikator Pango – naklejka lub notatka z nazwą Pango przeznaczona do umieszczenia wewnątrz Pojazdu i wskazująca na korzystanie przez Użytkownika z Systemu Pango, w celu kontroli uiszczenia opłaty.

§ 2 KORZYSTANIE Z SYSTEMU PANGO

1. System Pango jest dostępny dla Użytkowników posiadających telefon komórkowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Użytkowników posiadających dostęp do Internetu lub do telefonu stacjonarnego.

2. W przypadku korzystania z Parkingów zamkniętych lub Parkingów Park & Ride telefon komórkowy typu smartfon z zainstalowaną Aplikacją Mobilną Pango pełni funkcję pilota otwierającego zaporę.

3. W celu korzystania z Systemu Pango konieczne jest umieszczenie w Pojeździe Identyfikatora Pango. Identyfikator Pango może zostać przesłany przez Pango Polska do Użytkownika pocztą na podany przez niego adres po dokonaniu aktywacji w Systemie Pango. Identyfikator Pango może również zostać pobrany w biurze administratora SPP, Parkingu Park & Ride, Parkingu zamkniętego lub ze strony pango.pl i wydrukowany.

4. W razie korzystania z Systemu Pango przy pomocy telefonu (zarówno komórkowego jak i stacjonarnego) Użytkownik ponosi koszty połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości typu SMS lub dostępu do internetu zgodnie z taryfą operatora, z którego usług korzysta.

5. Pango Polska dopuszcza możliwość wprowadzenia pilotażowych funkcjonalności, aplikacji lub kanałów dostępu, co do których szczegółowe zasady i warunki korzystania z nich zostaną określone w Załączniku do Regulaminu.

§ 3 REJESTRACJA I AKTYWACJA KONTA

1. Rejestracja Konta Pango odbywa się w jeden z następujących sposobów (według wyboru Użytkownika):

a. poprzez pobranie ze strony internetowej pango.pl/app, z Apple App Store lub Google Play Aplikacji Mobilnej Pango i wykonanie kolejnych czynności zgodnie z poleceniami podawanymi przez tę Aplikację;

b. poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej pango.pl/rejestracja i wykonanie kolejnych czynności zgodnie z poleceniami umieszczonymi na stronie;

c. poprzez połączenie się Użytkownika z numerem 222-700-100 i wykonanie kolejnych czynności zgodnie z poleceniami podawanymi przez operatora BOK (koszt połączenia wynika z taryfy operatora).

2. W celu dokonania aktywacji Konta Pango Użytkownik zobowiązany jest podać następujące, prawdziwe dane:

a. w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer identyfikacji podatkowej NIP (jeżeli dotyczy), numer(y) rejestracyjny(e) Pojazdu(ów) , numer telefonu komórkowego Użytkownika, sposób uiszczania opłat za parkowanie oraz w przypadku wybrania formy płatności po rozpoczęciu usługi numer karty płatniczej, która obciążana będzie opłatami za parkowanie, oraz datę jej ważności;

b. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: pełna nazwa, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer NIP, numer(y) telefonu komórkowego Użytkownika, numer rejestracyjny Pojazdu(ów), sposób uiszczania opłat za parkowanie oraz w przypadku wybrania formy płatności po rozpoczęciu usługi numer karty płatniczej, która obciążana będzie opłatami za parkowanie, oraz datę jej ważności.

3. Podane przez Użytkownika numer karty płatniczej oraz data jej ważności będą niezwłocznie przekazywane odpowiedniemu agentowi rozliczeniowemu, o którym mowa w pkt. 8 poniżej. Wyżej wskazane informacje będą przechowywane przez agenta rozliczeniowego w celu umożliwienia rozliczenia płatności dokonywanej przez Użytkownika za pomocą Systemu Pango. Pango Polska przechowywać będzie w swojej bazie danych wyłącznie cztery ostatnie cyfry numeru karty płatniczej, aby umożliwić Pango Polska zidentyfikowanie Użytkownika i potwierdzenie jego tożsamości w celu umożliwienia korzystania z Systemu Pango.

4. W przypadku korzystania z Konta Pango przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Użytkownik wskaże osobę upoważnioną do działania w jego imieniu w sprawach związanych z korzystaniem z Systemu Pango.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika Pango Polska może czasowo zawiesić korzystanie przez danego Użytkownika z Systemu Pango, rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym jak również odmówić możliwości korzystania z Systemu Pango takiemu Użytkownikowi w przyszłości.

6. W czasie aktywacji Konta Pango:

a. W sposób wskazany w § 3 pkt. 1 a) lub b) - Użytkownik otrzyma 8 znakowe hasło, które będzie hasłem dostępu do panelu klienta na Koncie Pango na stronie www.pango.pl/zaloguj; to hasło jak również 4 cyfrowy PIN wygenerowany losowo przez System Pango umożliwiający korzystanie z Systemu Pango z innych urządzeń niż telefon zarejestrowany w Pango oraz służący do autoryzacji w BOK kod PIN, zostanie przesłany za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) na wskazany podczas rejestracji przez Użytkownika numer telefonu komórkowego;

b. W sposób wskazany w § 3 pkt. 1 c) – Użytkownikowi zostanie przesłane za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę – na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego 4 cyfrowy PIN wygenerowany losowo przez System Pango umożliwiający korzystanie z Systemu Pango z innych urządzeń niż telefon zarejestrowany w Pango oraz służący do autoryzacji w BOK oraz 8 znakowe hasło wygenerowane losowo przez System Pango, które będzie hasłem dostępu do panelu klienta na Koncie Pango na stronie www.pango.pl.

7. Z chwilą:

a. wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza za pomocą Aplikacji Mobilnej Pango, zaakceptowania treści Regulaminu oraz wykonania innych poleceń wskazywanych przez aplikację lub

b. wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza na stronie internetowej www.pango.pl; zaakceptowania treści Regulaminu oraz wykonania innych poleceń wskazywanych na stronie lub

c. podania przez Użytkownika w czasie połączenia z numerem 222-700-100 (koszt połączenia wynika z taryfy operatora) stosownych danych, zaakceptowania treści Regulaminu oraz wykonania innych czynności wskazanych przez konsultanta z BOK,

dochodzi do Aktywacji Systemu Pango i zawarcia umowy o korzystanie z Systemu Pango zgodnie z niniejszym Regulaminem.

8. Aktywując Konto Pango zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownik powinien zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien także zapoznać się z warunkami korzystania z usług agenta rozliczeniowego, którym jest:

a. w systemie przedpłatowym (tzw. pre-paid) przy pomocy przelewów elektronicznych - eCard S.A. z siedzibą Gdańsku (więcej informacji na stronie internetowej http://www.ecard.pl);

b. w systemie płatności po rozpoczęciu usługi (tzw. post-paid) oraz w systemie pre-paid przy zasilaniu konta Użytkownika bezpośrednio z karty płatniczej - Elavon Financial Services Limited z siedzibą w Loughlinstown, hr. Dublin, Republika Irlandii, działający poprzez Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (więcej informacji na stronie internetowej http://www.elavon.pl), współpracujący z Cyber Source Ltd., z siedzibą w Reading w Wielkiej Brytanii (więcej informacji na stronie internetowej http://www.cybercource.com).

§ 4 ZMIANY DANYCH KONTA

1. Wszelkie zmiany danych Konta Pango dokonywane są poprzez stronę internetową www.pango.pl, poprzez Aplikację Mobilną Pango lub poprzez połączenie się z BOK pod numerem 222-700-100 (koszt połączenia wynika z taryfy operatora).

2. Wszelkich zmian numeru(ów) rejestracyjnego(ych) Pojazdu, numeru(ów) telefonu przypisanego do danego Konta Pango lub innych danych identyfikujących Użytkownik może dokonać poprzez Aplikację Mobilną Pango lub za pośrednictwem BOK po połączeniu się z numerem 222-700-100 i dokonaniu weryfikacji tożsamości (koszt połączenia wynika z taryfy operatora).

§ 5 OBSŁUGA SYSTEMU, PŁATNOŚCI

1. Obsługa Systemu Pango przez Użytkownika odbywa się poprzez wydawanie komend za pośrednictwem:

a. Aplikacji Mobilnej Pango pobranej ze strony internetowej www.pango.pl i zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Użytkownika obsługiwanym przez systemy operacyjne iOS lub Android;

b. Panelu klienta dostępnego po zalogowaniu się na stronie internetowej www.pango.pl przy pomocy nazwy Użytkownika (adresu e-mail) oraz hasła;

c. połączeń telefonicznych na numer 222-700-100 w ramach systemu IVR;

d. połączeń telefonicznych na numer 222-700-100 i rozmowy z Biurem Obsługi Klienta (koszt połączenia wynika z taryfy operatora);

e. krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych na numer 4321 (koszt połączenia wynika z taryfy operatora);

Przy czym szczegółowe zasady korzystania z Systemu Pango zostały określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Uiszczanie płatności za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania może nastąpić:

a. W systemie przedpłatowym (tzw. pre-paid);

b. W systemie płatności po rozpoczęciu usługi (tzw. post-paid).

3. Uiszczanie płatności za parkowanie na Parkingu Park & Ride lub Parkingu zamkniętym może nastąpić wyłącznie w systemie płatności po rozpoczęciu usługi (tzw. post-paid).

4. W celu korzystania z systemu pre-paid Użytkownik powinien wpłacić na rachunek bankowy Pango Polska odpowiednią kwotę pieniężną. Użytkownik może dokonać przedpłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim w jeden z następujących sposobów: przelewem na rachunek bankowy lub przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oferowanych przez agenta rozliczeniowego eCard lub kartą płatniczą. Informacje na temat poszczególnych sposobów zasilania konta Użytkownika zostały zawarte w Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu. Pango Polska z zastrzeżeniem punktu 11 poniżej nie przysługują żadne prawa do zgromadzonych na koncie przedpłatowym Użytkownika środków pieniężnych Użytkowników. Środki zgromadzone na takim koncie są nieoprocentowane. W razie wyboru systemu pre-paid możliwe będzie uzyskanie na wniosek Użytkownika informacji o ilości środków posiadanych przez niego na koncie przedpłatowym Pango Polska.

5. W celu korzystania z systemu post-paid Użytkownik musi posiadać ważną kartę płatniczą uprawniającą do dokonywania płatności przez Internet. Po wpisaniu numeru karty płatniczej i jej daty ważności jest dokonywana autoryzacja karty polegająca na tymczasowym zablokowaniu na karcie kwoty 5 PLN, która zostanie zwrócona po około 14 dniach lub rozliczona w poczet dokonanych w tym czasie parkowań. Po pomyślnie przeprowadzonej autoryzacji Użytkownik uprawniony jest do rozpoczęcia naliczania czasu parkowania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Warunkiem faktycznej możliwości dokonania opłaty za parkowanie za pośrednictwem Systemu Pango jest w zależności od wybranej metody rozliczania płatności:

a. posiadanie na Koncie Pango wystarczającej ilości środków pieniężnych;

b. zarejestrowanie w Systemie Pango karty płatniczej pod warunkiem akceptacji tej płatności przez wystawcę karty; w przypadku braku akceptacji płatności przez wystawcę karty konto Użytkownika Pango zostaje zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy.

7. Kontrola, czy za korzystanie z miejsca płatnego parkowania na parkingu w Strefie Płatnego Parkowania została uiszczona przy pomocy Systemu Pango odpowiednia opłata, jest przeprowadzana na podstawie numeru rejestracyjnego Pojazdu przez uprawnione do tego podmioty, w tym w szczególności przez odpowiednie służby miejskie. Prawidłowo dodany numer rejestracyjny zawiera wyłącznie litery i cyfry rzymskie, nie zwiera znaku spacji.

8. Wszelkie czynności związane z korzystaniem z Systemu Pango w imieniu Użytkowników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej bądź grupą osób fizycznych mogą być dokonywane tylko poprzez wskazanego administratora.

9. Stawki opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych w Strefach Płatnego Parkowania, Parkingach Park & Ride lub Parkingach Zamkniętych podane są w polskich złotych w uchwałach podjętych przez odpowiednie organy jednostek samorządu terytorialnego lub w stosownych aktach wydanych przez podmioty zarządzające Strefą Płatnego Parkowania Parkingami Park & Ride lub Parkingami zamkniętymi lub inne uprawnione podmioty.

10. Rozliczanie opłat za parkowanie następuje w polskich złotych w oparciu o rzeczywisty czas parkowania Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania na Parkingu Park & Ride lub Parkingu zamkniętym według stawek, o których mowa w pkt. 9 powyżej.

11. Płatne parkowanie rozpoczyna się:

a. z chwilą otrzymania zwrotnego komunikatu z Systemu Pango na skutek wysłania przez Użytkownika komendy rozpoczynającej liczenie czasu parkowania Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania – zgodnie z instrukcją zawartą w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu;

b. z chwilą otworzenia przy użyciu Aplikacji Mobilnej Pango na smartfona zapory przy wjeździe na Parking zamknięty - zgodnie z instrukcją zawartą w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu;

c. z chwilą otworzenia zapory przy wjeździe na Parking Park & Ride po sczytaniu numeru rejestracyjnego Pojazdu przez kamery i jego weryfikacji - zgodnie z instrukcją zawartą w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

11. Wysłanie komendy rozpoczynającej liczenie czasu parkowania jest równoznaczne z upoważnieniem agenta rozliczeniowego do pobrania od Użytkownika odpowiedniej ilości środków pieniężnych oraz do ich przekazania podmiotowi uprawnionemu do pobierania opłat za parkowanie Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania, na Parkingu Park & Ride lub Parkingu Zamkniętym.

12. Płatne parkowanie kończy się:

a. po otrzymaniu przez Użytkownika – na skutek wysłania przez niego odpowiedniej komendy zgodnie z instrukcją znajdująca się w Załączniku Nr 2 do Regulaminu – zwrotnego komunikatu z Systemu Pango za pośrednictwem kanału komunikacji z Systemem Pango, z którego korzysta Użytkownik, o zakończeniu naliczania czasu parkowania;

b. automatycznie – z chwilą wyczerpania środków wpłaconych przez Użytkownika (w przypadku wyboru systemu płatności pre-paid);

c. automatycznie – Po upłynięciu czasu wybranego przez użytkownika za pomocą funkcjonalności Preset;

d. automatycznie – z upływem okresu, w którym obowiązkowe jest wnoszenie opłat za parkowanie na terenie danej Strefy Płatnego Parkowania – dla parkowań w systemie start/stop;

e. automatycznie – z chwilą otworzenia przy użyciu Aplikacji Mobilnej Pango zapory Parkingu zamkniętego przy wyjeździe z takiego parkingu

f. automatycznie – z chwilą upłynięcia daty końcowej rezerwacji, o której mowa w lit. D pkt 3 Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu,

g. automatycznie - z chwilą otworzenia zapory przy wjeździe na Parking Park & Ride po sczytaniu numeru rejestracyjnego Pojazdu przez kamery i jego weryfikacji.

13. W przypadku pozostawienia Pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride lub na Parkingu zamkniętym, płatne parkowanie rozpoczyna się automatycznie każdego kolejnego dnia, objętego obowiązkiem uiszczania opłat za parkowanie na terenie danej Strefy Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź na Parkingu zamkniętym, wyłącznie pod warunkiem, że Użytkownik zleci rozpoczęcie parkowania zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu, po godzinie, w której ustał obowiązek ponoszenia opłat z tytułu parkowania w danej Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź na danym Parkingu zamkniętym;

14. Informacje o opłatach z tytułu korzystania z poszczególnych metod komunikacji w ramach korzystania z Systemu Pango zostały wskazane w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.

15. Na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w toku rejestracji System Pango, pod warunkiem otrzymania uprzednio zgody od Zarządcy Strefy Płatnego Parkowania lub Zarządcy Parkingu na wystawianie dokumentów w jego imieniu, wystawi rachunek lub inny dowód księgowy w Systemie Pango potwierdzający uiszczenie opłat za parkowanie na koniec okresu rozliczeniowego, jakim jest miesiąc kalendarzowy. Dowód księgowy zawiera cenę, która stanowi sumę poszczególnych transakcji parkowania dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. Ów dowód jest możliwy do pobrania w zakładce „Moje rachunki” na Koncie Pango.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025. ze zm.), który zawarł umowę za pośrednictwem Systemu Pango przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od daty jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny, a także bez ponoszenia kosztów z tego tytułu poza kosztami, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. W sytuacji, gdy Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 wykona przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia, jest on zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 dokonuje odstąpienia od umowy poprzez wysłanie na adres siedziby Pango Polska lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik na 4 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu do wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie go przed jego upływem.

4. Użytkownikowi, o którym mowa w ust. 1 prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za jego wyraźną zgodą, o czym został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną jego zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z SYSTEMU PANGO

1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Systemu Pango w dowolnym momencie. Rezygnacja z korzystania z Systemu Pango wymaga usunięcia Konta Pango przez Użytkownika. Usunięcia Konta Pango dokonuje się po wydaniu stosownej komendy za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji opisanych w § 3 pkt. 1 powyżej.

2. W przypadku rezygnacji z korzystania z Systemu Pango i usunięcia Konta Pango środki wpłacone w ramach systemu pre-paid i niewykorzystane na dokonanie zapłaty podlegają zwrotowi po otrzymaniu przez Pango Polska stosownej informacji Użytkownika określającej sposób wypłaty, zawierającej numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków. Środki zwracane są bez żadnych odsetek, po uprzednim pobraniu wszelkich należnych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź Parkingu zamkniętym. Zwrot środków następuje na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego.

3. W przypadku, w którym Użytkownik nie korzysta z systemu dłużej niż 2 lata Konto Pango ulega dezaktywacji lub usunięciu. W takim przypadku niewykorzystane środki pieniężne zgromadzone przez Użytkownika w ramach systemu pre-paid podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami § 6 pkt. 2.

§ 8 ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PANGO POLSKA

1. Pango Polska może zaprzestać świadczenia usług w całości lub w odniesieniu do pewnych Stref Płatnego Parkowania, Parkingów Park & Ride lub lub Parkingów zamkniętych w przypadku rozwiązania umów lub umowy łączącej Pango Polska z podmiotem zarządzającym Strefą Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź Parkingiem zamkniętym lub będącym ich właścicielem.

2. W przypadku zakończenia świadczenia usług przez Pango Polska w całości, niewykorzystane środki pieniężne zgromadzone przez Użytkowników w ramach systemu pre-paid podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami § 6 pkt. 2.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Pango Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług, w zakresie dokonywanych przez Użytkowników za pomocą Systemu Pango transakcji. Pango Polska jest podmiotem odpowiedzialnym za obsługę, sprawne działanie i utrzymanie Systemu Pango. Pango Polska ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nienależytym działaniem Systemu Pango.

2. Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika hasła do interfejsu www oraz numeru telefonu komórkowego osobom nieuprawnionym i za skutki wszelkich czynności dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

3. Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie Systemu Pango spowodowane przez Użytkownika lub osoby trzecie, za które Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności, w tym wynikające z nieprzestrzegania przez nich przepisów prawa, a w szczególności uchwał jednostek samorządu terytorialnego lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride lub na Parkingu zamkniętym w sytuacji, gdy płatność nie może być dokonana z uwagi na brak środków lub niewystarczającą ilość środków posiadanych przez Użytkownika w ramach systemu pre-paid, przekroczenie limitu na karcie płatniczej lub odmowę dokonania płatności kartą płatniczą z innych przyczyn.

5. Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania zarządcy lub właściciela Parkingu Park & Ride lub Parkingu zamkniętego jak i osób świadczących pracę lub wykonujących usługi czy zlecenia na ich rzecz, a utrudniające bądź uniemożliwiające skorzystanie przez Użytkownika z Parkingu Park & Ride lub Parkingu zamkniętego.

6. Niemożność użycia Systemu Pango z jakichkolwiek przyczyn, w tym również leżących po stronie Pango Polska, nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park& Ride lub na Parkingu zamkniętym – w takim wypadku Użytkownik winien uiścić opłatę w inny sposób, możliwy w danej Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride bądź na danym Parkingu zamkniętym. Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności za żadne następstwa nieuiszczenia przez Użytkownika należnej opłaty za parkowanie.

7. Za wszelkie działania związane z przyjmowaniem środków pieniężnych za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Parkingu Park & Ride lub na Parkingu zamkniętym, terminowym przekazywaniem opłat na rzecz uprawnionych podmiotów, jak również za spełnienie stosownych wymogów prawnych odnoszących się do świadczenia usług o charakterze finansowym, autoryzacji i rozliczania transakcji, o ile mają one zastosowanie, odpowiedzialny jest agent rozliczeniowy.

§ 10 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Systemu Pango należy kierować do Pango Polska telefonicznie łącząc się z numerem 222-700-100 (koszt połączenia wynika z taryfy operatora) z Biurem Obsługi Klienta, listownie, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej pango.pl/kontakt.

2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis problemu, numer rejestracyjny parkowanego Pojazdu, adres poczty elektronicznej, dane Użytkownika oraz informacje o modelu aparatu telefonicznego, aktualnej wersji zainstalowanego na nim systemu operacyjnego oraz Operatorze GSM obsługującym numer telefonu. W przypadku opisania problemu w sposób uniemożliwiający rozpatrzenie złożonej reklamacji Pango Polska może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w ramach Konta Pango, pocztą elektroniczną lub telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji środki uiszczone przez Użytkownika w związku z zareklamowaną usługą podlegają zwrotowi w uznanej przez Pango Polska części. Zwrot tych środków następuje stosownie do postanowień § 6, które stosuje się tutaj odpowiednio.

§ 11 DANE OSOBOWE

1. Pango Polska jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000, ze zmianami).

2. Akceptując Regulamin Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych a także na wysyłanie mu stosownych danych bądź informacji za pośrednictwem SMS na numer telefonu przypisany do jego Konta Pango.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych umieszczonych w Koncie Pango wraz z prawem ich poprawienia i aktualizacji.

5. Pango Polska może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych lub reklamowych, w tym do celów przesyłania informacji handlowych, za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w Systemie Pango. Pango Polska nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celach innych niż opisane w niniejszym Regulaminie.

6. Pango Polska może wysyłać do Użytkownika informacje za pośrednictwem SMS za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w Systemie Pango.

7. Bez zgody Użytkownika Pango Polska nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.

8. Podanie danych osobowych wskazanych w § 2 jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi rejestrację Konta Pango i korzystanie z Systemu Pango.

§ 12 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pango Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. "Solidarności" 117/207, 00-140 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416715, NIP: 7123271036, REGON: 061400083, zwana dalej Administratorem.

2. Kontakt z Administratorem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon do Biura Obsługi Klienta: 222-700-100, w dni robocze, w godz. 8:00 – 18:00.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji umowy korzystania z systemu Pango, umożliwiającego dokonywanie opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania wydzielonych w miastach lub na parkingach i w garażach, udostępnionego przez Pango Polska sp. z o.o.,

b. prowadzenia rozliczeń finansowych,

c. organizowania naszych kampanii reklamowych i działań marketingowych,

d. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby oraz na potrzeby operatorów parkingów, garaży i zarządców Stref Płatnego Parkowania,

e. wsparcia obsługi, w tym informowanie o zmianach w systemie, awariach, promocjach itp.

4. Twoje dane osobowe są również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania na potrzeby informowania o nowych usługach i promocjach.

5. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:

a. umowy zawartej z nami poprzez zatwierdzenie Regulaminu Korzystania z systemu Pango w momencie rejestracji w systemie,

b. udzielonych nam zgód, zawartych w formularzu rejestracji w systemie,

c. obowiązków prawnych, którym podlegamy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i korzystania z systemu Pango.

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu oraz uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności:

a. upoważnieni pracownicy Administratora,

b. podmioty zarządzające i obsługujące parkingi, garaże i Strefy Płatnego Parkowania, w tym przeprowadzające kontrole opłat za parkowanie,

c. nasze Biuro Obsługi Klienta,

d. podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne, zarządcze, marketingowe, księgowe i prawne,

e. agenci rozliczeniowi, odpowiedzialni za autoryzację i zatwierdzanie transakcji.

8. Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich:

a. Irlandii (w ramach przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej),

b. USA (na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wdrażającej umowę Privacy Shield),

c. Izraela (na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael).

9. Możesz uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta: nr tel. 222 700 100, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

10. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w okresie:

a. trwania umowy tj. do czasu utrzymywania przez Ciebie zarejestrowanego konta w systemie Pango,

b. w zakresie udzielonych nam zgód na przetwarzane danych - do czasu wycofania zgody,

c. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie rejestrów transakcji, faktur oraz dokumentów księgowych,

d. rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej w Regulaminie,

e. gdy przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe,

f. przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania umowy,

g. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.

11. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych masz prawo do jej wycofania. Masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych w przepisach prawa.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady korzystania z Systemu Pango oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej pango.pl oraz w siedzibie Pango Polska.

2. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

3. Pango Polska zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie wiązała Użytkownika, jeżeli Użytkownik został powiadomiony o wprowadzonych zmianach i nie wypowiedział umowy w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o zmianach.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Regulamin niniejszy w obecnej zmienionej treści został opublikowany na stronie www.pango.pl w dniu 8 kwietnia 2019 roku.

ZAŁĄCZNIK 1

do Regulaminu Korzystania z Systemu Pango

Lista miejscowości w Polsce, w których świadczona jest usługa mobilnych płatności za parkowanie przy pomocy Systemu Pango:

1. Świdnica – podmiot zarządzający: prezydent miasta Świdnica na mocy uchwały nr XIV/169/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 1 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałą nr XIII/163/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011 roku.

2. Tarnów – podmiot zarządzający: Targowiska Miejskie Gminy Miasta Tarnowa na mocy uchwały Nr XXII/335/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2008 r.

3. Chorzów – podmiot zarządzający: prezydent miasta Chorzów na mocy uchwały nr XXXVIII/695/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 roku.

4. Poznań – podmiot zarządzający: prezydent miasta Poznania na mocy uchwały nr LI/787/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013 roku.

5. Częstochowa – podmiot zarządzający: prezydent miasta Częstochowa na mocy uchwały nr 672/XXXVIIe/2013 Rady Miasta Częstochowa z dnia 23 maja 2013 roku.

6. Ostrów Wielkopolski – podmiot zarządzający: prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego na mocy uchwały nr XXVI/254/2012 Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2012 roku.

7. Kielce – podmiot zarządzający: prezydent miasta Kielce oraz dyrektor Miejskiego Zarząd Dróg w Kielcach na mocy uchwały nr LVII/1001/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku.

8. Głogów – podmiot zarządzający: prezydent miasta Głogowa na mocy uchwały nr XXXVII/238/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2012 roku.

9. Bydgoszcz - podmiot zarządzający: prezydent miasta Bydgoszczy na mocy uchwały Nr XLVI/969/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013 r. z późn. zm.

10. Gdańsk - podmiot zarządzający: prezydent miasta Gdańska na mocy uchwały nr XXXII/680/12 z dnia 29 listopada 2012r. z późn. zm.

11. Gliwice - podmiot zarządzający: prezydent miasta Gliwice na mocy uchwały Nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25.10.2012r. z późn. zm.

12. Gorlice - podmiot zarządzający: burmistrz miasta Gorlice na mocy uchwały Nr 218/XXIII/2008 RADY MIASTA GORLICE z dnia 29 maja 2008 roku.

13. Jasło - podmiot zarządzający: burmistrz miasta Jasła na mocy uchwały Nr XIU89/2007 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 17 maja 2007 r.

14. Kołobrzeg - podmiot zarządzający: prezydent miasta Kołobrzeg na mocy uchwały NR XXXIII/460/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 5 czerwca 2013 r.

15. Kraków - podmiot zarządzający: prezydent miasta Krakowa na mocy uchwały NR XXI/229/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r.

16. Leszno - podmiot zarządzający: prezydent miasta Leszna na mocy uchwały NR XIX/250/2016 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 10 marca 2016 r.

17. Rzeszów - podmiot zarządzający: prezydent miasta Rzeszowa na mocy uchwały NR XVIII/372/2015 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 listopada 2015 r.

18. Sopot - podmiot zarządzający: prezydent miasta Sopotu na mocy uchwały nr XII/156/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015r.

19. Mińsk Mazowiecki – podmiot zarządzajązcy: burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki na mocy uchwały NR II.22.2018 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 grudnia 2018 r.

20. Piaseczno – podmiot zadządzający: burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na mocy uchwały Nr 1053/XXXVI/2017 RADY MIASTA PIASECZNO z dnia 5 lipca 2017 r.

21. Radom – podmiot zarządzający: prezydent miasta Radomia na mocy uchwały NR 180/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 31 sierpnia 2015 r.

22. Wrocław – podmiot zarządzający: prezydent Wrocławia na mocy uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r.

ZAŁĄCZNIK 2

do Regulaminu Korzystania z Systemu Pango

Szczegółowa instrukcja korzystania z Systemu Pango

A. REJESTRACJA W SYSTEMIE PANGO

Aby zarejestrować się do Systemu Pango, należy wybrać jedną z niżej opisanych możliwości i wykonać podane działania:

1. Na stronie internetowej Pango (pango.pl) należy wybrać odnośnik służący do przeniesienia się do formularza rejestracyjnego (pango.pl/rejestracja), wypełnić co najmniej pola obowiązkowe formularza rejestracyjnego i po zapoznaniu z Regulaminem Korzystania z Systemu Pango nacisnąć przycisk „Wyślij”. Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza Użytkownik otrzyma wiadomość SMS zawierającą informację potwierdzającą rejestrację w systemie oraz 4 cyfrowy PIN umożliwiający korzystanie z Systemu Pango oraz służący do autoryzacji w BOK. W przypadku, kiedy Użytkownik wybierze przedpłatową formę rozliczeń (tzw. Pre-paid), po rejestracji w Systemie Pango należy dokonać przelewu środków na Koncie Pango (patrz Załącznik 3), aby rozpocząć korzystanie z Systemu Pango.

2. Po pobraniu aplikacji mobilnej Pango z Apple App Store lub Google Play należy otworzyć ikonę aplikacji z ekranu głównego telefonu, i postępując zgodnie ze wskazówkami na ekarnie podać numer telefonu, dla którego zakładane jest konto, wpisać czterocyfrowy kod uwierzytelniający przesłany SMSem oraz zaakceptować warunki Regulaminu Pango (pango.pl/regulamin). Następnie należy w menu głównym aplikacji wypełnić wszystkie pola w zakładce „Dane Konta” oraz wybrać jedną z metod płatności. W przypadku, w którym Użytkownik wybierze przedpłatową formę rozliczeń (tzw. Pre-paid), po rejestracji w Systemie Pango należy dokonać przelewu środków na Koncie Pango (patrz Załącznik 3.), aby rozpocząć korzystanie z usługi Pango. Do prawidłowego funkcjonowania aplikacji, konieczna jest aktywacja opcji „Dane sieci komórkowej” w smartfonie.

3. Należy zadzwonić pod numer 222-700-100 (koszt połączenia wynika z taryfy operatora), nawiązać połączenie z konsultantem Biura Obsługi Klienta i dokonać rejestracji przy pomocy konsultanta. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze przedpłatową formę rozliczeń (tzw. Pre-paid) po rejestracji w Systemie Pango należy dokonać przelewu środków na Koncie Pango (patrz Załącznik 3), aby rozpocząć korzystanie z usługi Pango.

B. KODY DOSTĘPU UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z SYSTEMU

1. Hasło służy do logowania się do osobistego konta w Systemie Pango. Użytkownik podaje je podczas pierwszej Aktywacji Konta Pango w systemie w przypadku rejestracji przez formularz internetowy, a w przypadku Aplikacji Mobilnej Pango i rejestracji poprzez BOK hasło jest generowane losowo. Za pomocą PIN-u możliwe jest parkowanie z innych urządzeń niż zarejestrowany telefon Użytkownika. Kod PIN stanowi również Twoje hasło autoryzacyjne w telefonicznym BOK. Dzięki niemu Użytkownik może mieć zdalny dostęp do swoich danych na Koncie Pango, jak również dodawać do niego nowe samochody i osoby kontaktowe, gdy nie ma dostępu do Internetu. Kod PIN generowany jest losowo po dokonaniu Aktywacji Konta Pango i przesłany razem z hasłem wiadomością SMS na numer telefonu podany podczas rejestracji.

2. W razie utraty hasła, Użytkownik może otrzymać nowe hasło i kod PIN - należy skontaktować się z BOK i odpowiedzieć na trzy pytania kontrolne konsultanta, który po pomyślnie przeprowadzonej weryfikacji prześle Użytkownikowi nowy kod PIN za pomocą SMS-a na telefon zarejestrowany w Systemie Pango.

C. FUNKCJONALNOŚĆ PRESET

1. Preset jest funkcjonalnością Systemu Pango polegającą na możliwości określenia z góry (to jest w chwili wybierania okresu parkowania) maksymalnego czasu lub kosztu naliczania opłat za parkowanie, z tym zastrzeżeniem, że możliwe jest jego wcześniejsze zakończenie (dalej: „Preset”).

2. Zasady korzystania z Preset zostały przedstawione poniżej:

Po wykonaniu czynności, o których mowa w lit. C pkt 1 Załącznika 2 do Regulaminu korzystania z Systemu Pango należy wybrać z listy rodzaj parkingu, Pojazd oraz Miasto i Strefę.

Po kliknięciu ikonki ‘P’ pojawi się okno Presetu.

Następnie, po wybraniu opcji ‘bez limitu’ i kliknięciu ‘OK’ opłata za parkowanie będzie naliczana w systemie start/stop do momentu:

- kliknięcia ikonki ‘Stop’, albo

- końca dnia w SPP (w przypadku parkowania „bez limitu”).

Dokonany wybór należy potwierdzić w kolejnym okienku klikając ‘OK’.

W sytuacji, gdy opcja ‘bez limitu’ nie została zaznaczona, Użytkownik ma możliwość ustawienia maksymalnego czasu lub kosztu, po upłynięciu którego naliczanie opłaty za parkowanie ma zostać zatrzymane. Ustawienia maksymalnego czasu lub kosztu parkowania należy dokonać na zegarze przesuwając cyfry ‘lewo/prawo’. W takim przypadku naliczanie opłaty za parkowanie zostanie zatrzymane:

- po upłynięciu wybranego czasu lub wyczerpaniu maksymalntego ustalownego kosztu, albo

- wcześniej, po kliknięciu ikonki ‘Stop’.

Dokonany wybór należy potwierdzić w kolejnym okienku klikając ‘OK’.

3. W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, iż ustawiony przez niego czas parkowania jest zbyt długi może zmienić wcześniej wybrany czas lub koszt parkowania poprzez wybranie ikonki ‘przedłuż’ i wybór czasu/kosztu skrócenia lub przedłużenia wcześniej wybranego parkowania.

4. Za wyjątkiem parkowań w Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu Pango Polska nie zapewnia otrzymywania przez Użytkownika jakichkolwiek powiadomień lub przypomnień o kończącym się w niedługiej przyszłości lub zakończonym okresie parkowania ustawionego przez Użytkownika. W związku z tym Pango Polska nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie mandatu karnego Użytkownikowi z uwagi na brak opłacenia parkowania spowodowany jego zakończeniem i nieprzedłużeniem przez Użytkownika.

5. Parkowania w Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu objęte są programem przypomnień o konieczności zakończenia wcześniej uruchomionego parkowania właściwym dla parkowań w systemie start/stop (‘bez limitu’):

a. przypomnienia te wysyłane są co 60 minut w w godzinach obowiązywania Strefy;

b. Użytkownicy aplikacji Pango otrzymają je w formie powadomień PUSH;

c. przy czym ustawienia urządzeń mobilnych uniemożliwiające odbiór przez Użytkownika powiadomień PUSH przez aplikację Pango nie upoważniają do reklamacji nieprawidłowego działania programu powiadomień.

D. PARKING ZAMKNIĘTY

Użytkownik chcący skorzystać z Systemu Pango na Parkingu zamkniętym powinien wykonać następujące czynności:

1. Użytkownik powinien kliknąć na stronie internetowej zarządcy bądź właściciela takiego parkingu w zakładkę „Zarezerwuj i opłać parkowanie”, co powoduje automatyczne przekierowanie na podstronę witryny pango.pl.

2. Na podstronie, o której mowa w ust. 1 Użytkownik znajdzie opis procedury rezerwacji i dokonywania opłat za parkowanie na Parkingu zamkniętym oraz otrzyma możliwość wyboru:

a. Zalogowania się do Systemu Pango, w przypadku posiadania Konta w tym systemie,

b. utworzenia nowego Konta dla osób go nieposiadających.

3. Po zalogowaniu się do Konta Użytkownik wybiera w Systemie Pango datę początkową rezerwacji i jej długość w dniach bez konieczności podawania daty końcowej rezerwacji, która jest wskazywana automatycznie.

4. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w ust. 3, Użytkownik klika zakładkę „Zapłać”, co skutkuje przeniesieniem do panelu eCard i dokonaniem płatności w sposób opisany w Załączniku nr 3 pkt 2.

5. Po pomyślnym opłacaniu postoju na Parkingu zamkniętym do Użytkownika wysyłany jest automatycznie SMS oraz email z linkiem umożliwiającym pobranie potwierdzenia rezerwacji i dokonania zapłaty wraz z kodem kreskowym. Otrzymany kod kreskowy należy wydrukować.

6. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania w chwili wjazdu i wyjazdu z Parkingu zamkniętego wydruku potwierdzenia rezerwacji i dokonania zapłaty wraz z kodem kreskowym w celu okazania na Parkingu zamkniętym. W przypadku gdyby kamera nie rozpoznała numeru rejestracyjnego Pojazdu, Użytkownik powinien zeskanować kod kreskowy w czytniku kodów, co spowoduje podniesienie szlabanu. W przypadku skanowania kodu kreskowego z urządzenia mobilnego sugerowane jest ustawienie ekranu urządzenia na maksymalną jasność w celu umożliwienia prawidłowego zeskanowania kodu kreskowego.

E. PARKING PARK & RIDE

Użytkownik chcący skorzystać z Systemu Pango na Parkingu Park & Ride powinien posiadać Konto Pango. W przypadku nieposiadania Konta Pango Użytkownik chcący skorzystać z Systemu Pango na Parkingu Park & Ride powinien założyć Konto Pango. Następnie Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

1. Po podjechaniu Pojazdu do szlabanu kamera sczytuje numer rejestracyjny Pojazdu i następnie szlaban jest otwierany.

2. Użytkownik po przejechaniu szlabanu otrzymuje SMSa z linkiem, który musi kliknąć, aby potwierdzić, że zgadza się na naliczenie opłaty w Systemie PANGO. Naliczanie opłaty rozpoczyna się po kliknięciu na otrzymany link.

3. Analogicznie przy wyjeździe z Parkingu Park & Ride, po podjechaniu Pojazdu do szlabanu kamera sczytuje numer rejestracyjny Pojazdu i następnie szlaban jest otwierany. Użytkownik po przejechaniu szlabanu otrzymuje SMSa z linkiem, który musi kliknąć, aby potwierdzić, że naliczenie opłaty w Systemie PANGO powinno być zatrzymane.

ZAŁĄCZNIK 3

do Regulaminu Korzystania z Systemu Pango

Metody doładowania konta przedpłatowego Pre-Paid

W przypadku, gdy Użytkownik podczas rejestracji wybierze opcję rozliczeń w system przedpłatowym (tzw. pre-paid) powinien dokonać przelewu środków pieniężnych na Koncie Pango Polska, aby móc korzystać z usług w zakresie uiszczania opłat za parkowanie. W chwili zaksięgowania środków na koncie i przyporządkowania ich do dokonującego wpłaty Użytkownika, otrzymuje on wiadomość SMS potwierdzającą wpływ tych środków na Koncie Pango.

Korzystanie z systemu przedpłatowego nie jest możliwe w przypadku parkowania Pojazdu na Parkingu zamkniętym oraz Parkingu Park & Ride.

Dostępne metody przelania środków na konto przedpłatowe pre-paid:

1. Przelew bankowy skierowany do:

Pango Polska Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 117/207

00-140 Warszawa

Nr rachunku BNP Paribas: 79 1600 1446 1847 9199 0000 0007

W tytule przelewu należy podać numer telefonu komórkowego zarejestrowany w Systemie Pango w formie 9 cyfr, co umożliwi przyporządkowanie wpłaconych środków do Użytkownika dokonującego wpłaty. Niepodanie w tytule wpłaty numeru telefonu komórkowego uniemożliwi zaksięgowanie wpłaconej kwoty do danego Użytkownika, a w konsekwencji uniemożliwi także korzystanie z Systemu Pango.

Księgowanie przelewów ELIXIR może potrwać do 24 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Uzupełnienie środków poprzez stronę internetową pango.pl lub Aplikację Mobilną Pango:

Użytkownik wybiera na stronie www.pango.pl lub w Aplikacji Mobilnej Pango zakładkę „Uzupełnij środki” i zostaje przekierowany do platformy płatniczej obsługiwanej przez eCard S.A. Na tej platformie należy wskazać wysokość kwoty, która ma być wpłacona oraz jedną z następujących metod wpłaty:

(i) przelew elektroniczny (ePrzelew/przelew bezpośredni)

ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Użytkownik po wybraniu z podanych opcji ikony swojego banku zostaje przekierowany do jego serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się w nim Użytkownik otrzymuje wypełniony gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik jest przekierowywany do panelu Użytkownika Pango.

System umożliwia dokonanie ePrzelewu w następujących bankach:

• Płacę z inteligo (inteligo)

• BZWBK24

• BOŚ

mTransfer (mBank)

MultiTransfer (MultiBank)

Płać z Nordea (Nordea)

• Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

• Przelew z BPH (Bank BPH)

• Płacę z iPKO (PKO BP)

• Pekao24Przelew (Bank Pekao)

• Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy)

• PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)

• Meritum Bank Przelew (Meritum Bank)

• Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

• Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)

Alior Sync

Credit Agricole S.A.

• Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)

• Płać z ING (ING Bank Śląski)

• Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)

IKO

PeoPay

Invest Bank S.A.

• IDEA BANK

• przelew z aplikacji BLIK

Przelew bezpośredni z karty płatniczej

(ii) Przelewy półautomatyczne

Użytkownik loguje się do swojego banku, przy czym po zalogowaniu Użytkownik samodzielnie wypełnia formularz polecenia przelewu na podstawie danych przekazanych przez eCard. Wygenerowane dane do przelewu trzeba dokładnie wprowadzić do formularza przy definiowaniu przelewu. Każda zmiana danych spowoduje odrzucenie przelewu. Przelewu półautomatyczne są możliwe w przypadku posiadania konta w następujących bankach:

KB 24

Invest Bank

Raiffaisen Bank Polska S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

• Deutsche Bank S.A.

• Bank Zachodni WBK

• Bank Pocztowy S.A.

• Bank Spółdzielczy we Wschowie

(iii) Przelew bezpośrednio z karty płatniczej

Po wybraniu opcji przedpłaty z karty płatniczej w zakładce „Edycja profilu” w Panelu Użytkownika należy uzupełnić dane karty płatniczej (numer karty, datę ważności, kod CVC/CVV imię i nazwisko właściciela) oraz kwotę doładowania, a następnie wcisnąć przycisk „Uzupełnij środki” (Strefa Płatnego Parkowania) albo „Zapłać” (Parking zamknięty i Parking Park & Ride).

ZAŁĄCZNIK 4

do Regulaminu Korzystania z Systemu Pango

Wzór odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Pango Polska Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 117/207

00-140 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi ____________________

- Data zawarcia umowy: _______________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ___________________

- Adres konsumenta(-ów): ___________________

- nr konta do zwrotu niewykorzystanych z konta pre-paid: ___________________

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK 5

do Regulaminu Korzystania z Systemu Pango

Pilotażowe rozwiązania w Systemie Pango w Krakowie i Gorlicach

W ramach funkcjonowania Systemu Pango na terenie miasta Krakowa oraz miasta Gorlice Pango Polska, z dniem 05 grudnia 2016 roku, wprowadza pilotażowe następujące pilotażowe rozwiązanie:

KANAŁ DOSTĘPU USSD

1. Użytkownik w ramach korzystania z Systemu Pango w ramach SPP w Krakowie oraz Gorlicach ma możliwość wykorzystywania kanału dostępu USSD pozwalającego na inicjowanie i kończenie czasu parkowania (dalej ‘USSD’) w SPP za pomocą telefonu, którego numer został zarejestrowany w Systemie Pango.

A. Użytkownik może posługiwać się USSD tylko wtedy, gdy korzysta z Systemu Pango z telefonu, który został zarejestrowany w tym Systemie.

B. W przypadku Systemu Pango składania USSD:

a) dla inicjowania parkowania brzmi: *220*1*kod miasta*kod strefy#

b) dla zakończenia parkowania brzmi: *288*2#

c) dla ustawienia z góry długości parkowania brzmi: *200*1*kod miasta*kod strefy*wybrany czas parkowania w minutach#

C. Kody miast to: 24 dla Krakowa, 49 dla Gorlic;

D. Kody Stref w Gorlicach to: A = 1, B = 2, C = 3;

2. W pozostałym zakresie korzystanie z Systemu Pango odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Systemu Pango oraz w Załącznikach 1-4.


Pobierz regulamin w formie pliku PDF

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). W każdej chwili możesz je zablokować lub ograniczyć zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na ich wykorzystanie. Więcej